İZMİR FOÇA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLUM YARARINA PROGRAM DUYURUSU ( TYP NO:307649)

TOPLUM YARARINA PROGRAM DUYURUSU ( TYP NO:307649)

DUYURU METNİ

 

İş-kur ve Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Yapılan Protokol Gereği Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin  05.09.2022-19.01.2023  yürütülmesi için TYP kapsamında 30 personel alımı yapılacaktır.

Başvurular 26-30/08/2022 tarihleri arasında,  e-Devlet, esube.iskur.gov.tr ve ALO 170 üzerinden yapılacak olup, mülakat ise  01/09/2022 tarihinde saat 10.00'da Bedia Midilli İlkokulu Müdürlüğünde yapılacaktır.

Başvuru yaparak mülakata katılmaya hak kazananlar aşağıdaki belgeler ile katılmaları gerekmektedir.

 

SGK Dökümü (Hanede ikamet eden kişilerin SGK dökümü)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Kayıt Belgesi

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi-tüm aile fertlerini gösterir)

 

                                                                                                                                     TYP BAŞVURULARINDA ARANAN ŞARTLAR

 

NOT: BAŞVURULAR e-Devlet, esube.iskur.gov.tr ve ALO 170 üzerinden yapılacaktır.

 

1) TYP'ye başvuru ve katılım şartlarına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.

 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; TYP'ye başvurduğu tarihte Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olmayı ifade eder.

b) Kuruma kayıtlı olmak; TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ifade eder.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

 ç) Emekli ve malul aylığı almamak; kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. Ancak 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar TYP'ye katılabilir.

d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç); kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP'ye katılamaz.

 e) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP'ye katılamaz. Aynı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine istinaden çalışan sigortalılar yönünden belge türlerini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

2 (2) 5510 sayılı Kanun kapsamında;

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek-5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler,

 b) Hakkında sadece kısa vadeli sigorta kollarından sigortalılık bildirimleri ve/veya genel sağlık sigortası prim ödemesi yapılanlardan;

 - Aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görenler,

- Staja tabi tutulan öğrenciler,

 - Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar,

sigortalı olmama şartını yerine getirmiş sayılır.

3- TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

4- Genelge gereğince söz konusu katılım şartlarının programa başvuru anında, programa başlama anında ve program süresince taşınması gerekmektedir.

5- TYP'lere devam süresince AKS'ye göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. (AKS'de aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP'ye katılır.)

6- ) Özel politika gerektiren aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. TYP'ye yapılan başvurular arasından Birinci Liste adayların tamamı için işlem yapılmadan İkinci Liste adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

a) Kadınlar,

b) 35 yaş üstü erkekler,

c) Engelliler,

ç) Eski hükümlüler,

d) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

 

7- AKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz.

 

8- Bir katılımcı TYP'den en fazla dokuz ay yararlanabilir. (27/9/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle TYP'lerden yararlanmış olanlar için süre tamamlanmış sayılır.) Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak; 29.05.2022 tarih ve 31850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan ve 12.08.2022 tarihinde yürürlüğe giren Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge hükümleri geçerlidir.

 

Fevzi Paşa Mahallesi Reha Midilli Caddesi No.64 Foça/ İZMİR - 0232 812 11 58

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.